دفتر مجازي محمد حسن مقني زاده
عضو هيات علمي وزارت جهاد كشاورزي
(درباره من)


Saturday

به نام خدا
خود معرفينامه

اينجانب، محمد حسن مقني زاده* در ششم مرداد سال 1339 در خانواده اي كارگري در شهر ري متولد شدم . از شهريور 1359 عضو رسمي جهاد سازندگي بوده و هم اكنون عضو هيات علمي مركز آموزش عالي كشاورزي امام خميني "ره" وابسته به وزارت جهاد سازندگي كشاورزي در مرتبه مربي آموزشي پايه 17 مي باشم.
متاهل، داراي سه فرزند و در آپارتمام شخصي 80 متري در غرب تهران ساكن هستم. سوابق تحصيل، تدريس و راهنمائي، تاليف، تحقيق، سخنراني و فعاليتهاي حرفه اي بنده به شرح زير است:

1- سوابق تحصيل

1-1- به صورت رسمي

تحصيلات رسمي اينجانب به شرح جدول زير است:
رشته واحد آموزشي سال فراغت از تحصيل معدل محل
علوم تجربي دبيرستان مدرس 1357 37/16 شهر ري
تكنسين علوم آزمايشگاهي دانشگاه فردوسي مشخد 1361 17 مشهد
كارشناسي علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري دانشگاه تهران 1371 43/17 تهران
مدرسي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس 1375 58/16 تهران
عنوان پايان نامه: بررسي مشاركت اجتماعي دانش آموزان در فعاليتهاي فوق برنامه با تاكيد بر مطالعه در دبيرستانهاي مناطق 3و16 شهر تهران

* نشاني محل كار: تهران، خيابان انقلاب اسلامي، تقاطع خيابان دانشگاه، مركز آموزش عالي كشاورزي امام خميني"ره"، گروه مديريت و علوم انساني تلفن ها: محل كار: 6406447 منزل: 4703319 همراه: 09132855372 نمابر: 6497792
پست الكترونيكي:
MOQANIZADEH@Mail.IROST,NET .MOQANIZADEH@HOTMAIL.COM
نشاني پستي: تهران، صندوق پستي 1651-13145 محمد حسن مقني زاده
وبلاك : WWW.MOQANIZADEH.BLOGSPOT.Com

2-1 در مسير حرفه اي

طي دوران تحصيلات رسمي و اشتغال خود، حداقل دوره هاي آموزشي تخصصي به شرح جدول ذيل را در دانشگاه هاي تهران و شهيد بهشتي و همچنين در مراكز آموزش ضمن خدمت وزارتخانه متبوع گذرانده ام:
رديف نام دوره نام استادان تعداد واحد سال
1 روانشناسي تربيتي دكتر خانزادي 2 1368
2 اصول مشاوره و راهنمائي دكتر قاضي 2 1369
3 روانشناسي كودكي و نوجواني دكتر افشنگ 2 1370
4 روش تحقيق در علوم اجتماعي دكتر فرامرز رفيع پور 3 1369
5 اصول طراحي نظامهاي كوچك آموزشي دكتر حسن ملكي 2 1374
6 آموزش بزرگسالان و روستائيان آقاي مرتضي مشتاقي 2 1373
7 برنامه ريزي درسي آقاي مرتضي امين فر 2 1372
8 اصول و روشهاي برنامه آموزشي دكتر نادر قلي قورچيان 3 1372
9 مديريت آموزشي دكتر احمدي 2 1373
10 مديريت منابع انساني دكتر مير سپاسي، دكتر سعادت 3 1371
11 اصول سازمان و مديريت دكتر رضائيان، دكتر فرهنگي 3 1371
12 رفتار سازماني پيشرفته دكتر رضائيان، دكتر قاضي 3 1373
13 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت دكتر رضائيان 2 1372
جمع ___ 33 ___

2- سوابق تدريس و راهنمائي

اينجانب صرفاً در مركز آموزش عالي كشاورزي امام خميني"ره" دروس نامبرده ذيل را بعضاً به دفعات در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان تدريس كرده ام:
روش تحقيق، روش هاي مساله يابي، مشاركت، مباني جامعه شناسي، مباني تعاون، جامعه شناسي روستائي، اصول سازماندهي نهادهاي مشاركتي، روانشناسي اجتماعي، جامعه شناسي آموزش و پرورش، روش هاي جمع آوري اطلاعات و شبكه هاي اطلاع رساني.
همچنين تاكنون مسئوليت مشاوره چهار پايان نامه دانشجوئي در رشته كارشناسي ارشد مديريت توسعه روستائي در اين مركز و همچنين داوري دو پايان نامه را به عهده داشته ام.

3- سوابق تاليف، تحقيق و سخنراني

1-3 جزوات درسي


عنوان درس تعداد صفحات سال تهيه
روش تحقيق 108 1377
اصول سازماندهي نهادهاي مشاركتي 110 1379
روانشناسي اجتماعي 20 1381

2-3- گزارش علمي

عنوان گزارش تعداد صفحه سال تهيه سفارش دهنده
آشنايي با جهاد سازندگي 110 1369 معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي
روشي براي شناسائي مشاغل سطوح مديريتي (عالي، مياني، سرپرستي) در وزارت جهاد سازندگي بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل 33 1374 معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي
وضعيت تحقيقات اجتماعي آموزش و پرورش در ايران 76 1376 مركز پژوهش هاي بنيادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
آموزش و بهسازي كاركنان دولت در ايران با نگاه ويژه به بخش كشاورزي 138 1381 خودم
گزارش مستند سازي طرح مطالعاتي نمايه سازي مدارك براي ايجاد پايگاه اطلاعات ديني اجتماعي 87 1381 خودم
ارزشيابي اجراي پيش آزمايشي مقياس كيفي در مدارس ابتدائي در سال تحصيلي 82-1381 112 1381 دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش

3-3 كزارش نهائي طرح پژوهشي


عنوان گزارش تعداد صفحه زمان تهيه كارفرما
بررسي راههاي افزايش مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي پرورش مدارس 166 خرداد 1380 پژوهشكده تعليم و تربيت
ارزشيابي ثمر بخشي دوره هاي علمي- كاربردي 191 مهر 1380 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مركز آموزش عالي امام خميني"ره" در سال 1378 134 شهريور 1381 موسسه آموزش عالي علمي- كاربردي وزارت جهاد سازندگي

3-4- مقاله ها

رديف عنوان مقاله محل ارائه يا انتشار زمان ارائه يا انتشار
1 تحليلي بر آموزش هاي عالي كوتاه مدت و مسائل آن مجموعه مقالات نخستين سمينار آموزش عالي در ايران چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي 1376
2 خانه، مدرسه و مشاركت اجتماعي
دانش آموزان مجله پيوند انتشارات انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران مهر 1376
3 بررسي وضعيت آموزش كارداني در نظام آموزش عالي ايران مجموعه مقالات دومين همايش آموزش هاي علمي- كاربردي از انتشارات گروه هشتم شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خرداد 1379
4 موانع اساسي مشاركت اجتماعي در آموزش و پرورش آثار برگزيده پنجمين جشنواره مطبوعات چاپ شده توسط سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خرداد 1379
5 سازمان غير دولتي، نهادي براي سازماندهي مشاركت در كشورهاي در حال توسعه مجموعه مقالات همايش نقش و جايگاه سازمان هاي غير دولتي در عرصه
فعاليت هاي ملي و بين المللي چاپ شده توسط انتشارات مركز تحقيقات سياسي وزارت كشور 1380
6 مآخذ شناسي تحقيقات جامعه شناسي در ايران فصلنامه نمايه پژوهش سال پنجم شماره بيستم زمستان 1380 زمستان 1380
7 آموزش علمي- كاربردي (اهداف نتايج) مجموعه مقالات سمينار ارائه نتايج طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري توسعه منابع انساني كشور از انتشارات الكترونيكي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي بر روي سايت اينترنتي مركز اطلاعات و مدارك علمي كشور خرداد 1381
8 ارتقاء فرهنگ مدرسه، بنياني براي اصلاح مدرسه فصلنامه تعليم و تربيت سال هجدهم شماره 3 پائيز 1381 شماره مسلسل 71 پائيز 1381
9 راهكارهاي توسعه آموزش هاي علمي- كاربردي در ايران ارائه شده به كنگره راهبردهاي توسعه علمي ايران آبان 1381


5-3- خلاصه مقاله ها

رديف عنوان مقاله محل ارائه يا انتشار زمان ارائه يا انتشار
1 مسكن روستائي و مسائل مربوطه در جنگل هاي شمال ايران خلاصه مقالات اولين سمينار سياست هاي توسعه مسكن در ايران 1373
2 مديريت جهادي خلاصه مقالات همايش علمي مشاركت كاركنان ونقش آن در پيشرفت امور سازماني 1377
3 ارزيابي چگونگي تحقق اهداف مواد 150و151 قانون برنامه سوم توسعه ارائه شده به همايش چالش ها و چشم اندازهاي توسعه ايران 1381


3-6- سخنراني هاي علمي

رديف عنوان مكان زمان
1 چرا در كار گروهي نا موفقيم؟ تهران/ سالن جلسات مركز آموزش عالي امام خميني(ره) 15/12/1377
2 ارزشيابي توانمند ساز تهران/ سالن جلسات مركز آموزش عالي امام خميني(ره) 12/9/1380
3 راههاي افزايش مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي پرورشي مدارس تهران/ آمفي تئاتر معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش 14/6/1380
4 بررسي وضعيت برنامه ريزي و اجراي آموزش كاركنان در وزارت جهاد كشاورزي كرج/ كلاس شماره 9 آموزشكده كشاورزي 20/9/1381

4- فعاليت هاي حرفه اي

فعاليت هاي حرفه اي اينجانب از سال 1359 با عضويت در جهاد سازندگي آغاز شده و هم اكنون نيز ادامه دارد. در دهه اول فعاليت عمدتاً به كارهاي اجرائي و مديريتي پرداخته ام. در اين دهه مسئوليتهائي از كارپردازي تا قائم مقامي شوراي جهاد سازندگي استان را به عهده داشته ام. از سال 1368 عمده فعاليت هاي حرفه اي اينجانب در امور: كارشناسي، آموزشي و علمي تحقيقاتي بوده است كه اهم آن به شرح جدول ذيل مي باشد.
رديف عنوان خدمت و فعاليت زمان انجام
1 فعاليت كارشناسي در هسته بنرامه ريزي آموزشي علوم انساني و مديريت وزارت جهاد سازندگي از سال 1369 تا 1378
2 فعاليت كارشناسي در شوراهاي برنامه ريزي و كميته هاي برگزاري سمينارهاي آموزشي روساي سازمانهاي جهاد سازندگي استانها و مراكز آموزشي وزارت جهاد سازندگي از سال 1369تا 1374
3 مسئوليت "گروه آموزش مديريت" وزارت جهاد سازندگي در دفاتر مراكز آموزش عالي وبرنامه ريزي آموزشي و اداره كل امور آموزش امور استانها از سال1368 تا 1374
4 عضويت در كميته تخصصي تحقيقات آموزش و مديريت و گروههاي كارشناسي (فني) و ارزشيابي وابسته از سال 1376 تا 1379
5 مسئوليت رشته هاي كارداني و كارشناسي ارشد در مراكز آموزش عالي امام خميني "ره" از سال 1376 تا 1381
6 ارائه خدمات مشاوره اي به وزارت آموزش و پرورش از سال 1377 تا كنون
7 ارائه خدمات مشاوره اي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سال 1376 تا كنون
8 نوشتن مقالات انتقادي در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالي در مطبوعات و نقد مقالات در اين حوزه ها براي مجلات علمي از جمله نشريه پژوهش و سازندگي وزارت جهاد سازندگي از سال 1376 تا كنون
9 عضويت پيوسته در انجمن جامعه شناسي ايران و شركت در جلسات انجمن از سال 1379 تا كنون
10 عضويت پيوسته در انجمن پژوهش هاي آموزشي ايران و كميسيون آموزش مداوم از سال 1380 تا كنون
11 عضويت در گروه اينترنتي:
Collaborative, Participatory, and Empowerment Evalvation topical interst group (E.E.) از سال 2001 تا كنون

و من ا.. التوفيق و عليه التكلان
محمد حسن مقني زاده
24 اسفند 1381

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  7:27 PM  || 

سلام

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  1:39 PM  || 

اوراق دفتر :